Board logo

標題: 安德烈波伽利 - 在你手心 選自電影《神鬼戰士》 [列印本頁]

作者: 恆愛台    時間: 2018-11-16 10:52 PM     標題: 安德烈波伽利 - 在你手心 選自電影《神鬼戰士》


作者: 恆愛台    時間: 2018-11-16 10:54 PM     標題: 原版


作者: 恆愛台    時間: 2018-11-16 10:56 PM


作者: 恆愛台    時間: 2018-11-16 10:57 PM     標題: 【神鬼戰士】主題曲

這類古史也拍得壯烈無比~美得胡說八道!聲樂影片幾近完美!
作者: 恆愛台    時間: 2018-11-16 11:01 PM     標題: 安德烈波伽利 Andrea Bocelli & 張惠妹 aMEI - If Only


作者: 恆愛台    時間: 2018-11-16 11:04 PM     標題: 告別時刻


作者: 恆愛台    時間: 2018-11-16 11:13 PM


作者: 恆愛台    時間: 2019-1-14 09:31 PM


作者: 恆愛台    時間: 2019-1-14 09:36 PM


歡迎光臨 台灣小站 (http://www.mesotw.com/bbs/) Powered by Discuz! 6.0.0